Szanowni Państwo,

artykuły należy przesyłać na adres sekretarza Redakcji.


Szanowni Państwo,

artykuły należy przesyłać na adres sekretarza Redakcji.

1.       W naszym czasopiśmie możecie Państwo, poza zwykłym tekstem, zamieszczać wszelkie pliki audio, zdjęcia i prezentacje, których jesteście autorami bądź posiadacie prawa autorskie.

2. Procedura recenzowania:
Po przesłaniu artykułu na adres Redakcji (w formacie WORD i PDF), tekst zostaje przekazany do recenzji, której dokonuje dwóch niezależnych Recenzentów. Zarówno tekst recenzowany, jak i recenzja są przekazywane stronom zainteresowanym w sposób anonimowy, co gwarantuje obiektywną ocenę.

Jeśli Recenzenci w jasno sformułowanym wniosku decydują o dopuszczeniu artykułu do publikacji, wówczas Redakcja przesyła Autorowi artykuł wraz z anonimową recenzją w celu naniesienia niezbędnej korekty. W przypadku, kiedy przynajmniej jedna z recenzji jest negatywna, artykuł nie może zostać opublikowany, o czym Autor zostanie poinformowany.

Po otrzymaniu recenzji Autor jest zobowiązany w możliwie krótkim (nie przekraczającym 30 dni) terminie przesłać na adres redakcji poprawiony artykuł.

3. Ghostwriting i Guest authorship (honorary authorship)
Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy muszą mieć pewność, że Autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie czy są jej bezpośrednimi Autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Z łamaniem tych zasad łączą się dwa przeciwstawne pojęcia:
Ghostwriting: mamy z nim do czynienia, jeśli ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Guest authorship (honorary authorship): mamy z nim do czynienia, jeśli udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

4. Redakcja planuje włączyć się do systemu identyfikacji cyfrowej dokumentu elektronicznego DOI, dzięki czemu Państwa artykuły będą w przyszłości chronione w sieciach cyfrowych.


Instrukcje dla Autorów


pobierz
UWAGA!!!
Artykuły niespełniające poniższych wymogów nie będą procedowane w dalszym procesie recenzenckim.

Instrukcje dla Autorów

1. Littera Antiqua przyjmuje artykuły, przekłady i recenzje napisane w języku polskim lub angielskim.
2. Prosimy o zastosowanie czcionki Unicode Greek (αβγδ) w cytatach greckich.
3. Prosimy ograniczyć stosowanie kursywy do tytułów dzieł, np. Iliada, oraz krótkich cytatów z łaciny, np. carpe diem. Dłuższe cytaty należy umieścić „w cudzysłowie”. Jednak nie należy pisać kursywą ani umieszczać w cudzysłowie cytatów greckich, np. λάθε βιώσας.
4. Jeśli długość cytatu przekracza cztery linie, należy umieścić tekst w osobnym bloku bez cudzysłowu:
Zatem najpierwej powstał Chaos, a zasię po nim Ziemia o piersi szerokiej, wszystkim bezpieczna siedziba nieśmiertelnym, co dzierżą wierzchołki śnieżnego Olimpu i mglistego Tartaru w głębi ziemi o drogach szerokich, potem Eros, co jest najpiękniejszy wśród nieśmiertelnych, członki rozluźnia i wszystkim: bogom jednako i ludziom, serca w piersi ujarzmia oraz ich wolę rozsądną. (Hezjod, Theogonia 116-22 [116 West], tłum. Łanowski 36).
5. Prosimy o zastosowanie następujących reguł w cytowaniu starożytnych autorów i dzieł:
5.1. Krótkie odniesienia do starożytnych dzieł powinny znaleźć się bezpośrednio w tekście w nawiasie okrągłym, np. (Homer, Iliada 8.19). Dla oznaczenia ksiąg, rozdziałów, paragrafów w tych dziełach należy stosować wyłącznie liczebniki arabskie.
5.2. Jeśli brak numerów ksiąg, rozdziałów, paragrafów, można cytować przez numer tomu, strony, wersu w wydaniu krytycznym, np. (Proklos, Komentarz do Platońskiego Timajosa 1: 451.10 Diehl).
5.3. Fragmenty starożytnych autorów powinny być cytowane przez imię autora, numer fragmentu i nazwisko wydawcy fragmentów, np. (Akuzilaos fr. 6 Fowler).
5.4. Utwory z antologii fragmentów lub ze zbiorów inskrypcji należy cytować przez skróty bibliograficzne (np. według OCD4) oraz numer tekstu w danym zbiorze, np. Orficki hymn do Zeusa (OF 243); Magiczny hymn do Protofanesa (PGM 4.1747-1809); Tabliczka z Entella (SEG 44.750).
6. Krótkie odniesienia do opracowań, słowników i innych pomocy naukowych powinny być umieszczone w tekście artykułu, w nawiasach okrągłych i w zapisie skróconym. Skróty bibliograficzne należy wykonać wedle zasad cytowania w podręczniku MLA. Oto wybrane przykłady:
6.1. Strony w książce jednego autora: (Wind 213-14)
6.2. Rozdział w monografii: (http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Gillian%20Clark" HYPERLINK "http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Gillian%20ClarkDorion 419-34)
6.3. Dwie pozycje tego samego autora: (Betegh 2002); (Betegh 2004)
6.4. Strona w książce dwu autorów: (Bernabé-Jiménez 154)
6.5. Strona w publikacji wielotomowej: (Lobeck 1: 340)
6.6. Artykuł w czasopiśmie naukowym: (Clinton)
6.7. Artykuł w periodyku internetowym: (Hütwohl)
6.8. Recenzja książki: (Janko)
6.9. Przypis w reprincie: (Burkert 191 note 1)
6.10. Hasło słownikowe: (LSJ 63, s.v. ἀλήθεια).
7. Dłuższe odniesienia do źródeł należy przenieść do przypisów dolnych.
8. Prosimy także o załączenie informacji o sobie (imię, nazwisko, afiliacja, zainteresowania badawcze, ważniejsze publikacje, adres e-mail), abstraktu (zredagowanego po polsku do artykułu angielskiego i po angielsku do polskiego) oraz słów kluczowych po polsku i po angielsku. Słowa kluczowe mogą pokrywać się z tytułem artykułu.
9. Prosimy o sporządzenie alfabetycznej listy wszystkich pozycji cytowanych w swoim artykule i koniecznie o załączenie jej do tekstu. Należy włączyć także skróty bibliograficzne (np. SEG). Oto lista pozycji cytowanych w niniejszej Instrukcji dla Autorów:

Bibliografia
Bernabé-Jiménez Bernabé, Alberto, and Ana I. Jiménez. Instructions for the Netherworld: The Orphic Gold Tablets. Trans. Michael Chase. Leiden: Brill, 2008. Print. Religions in the Graeco-Roman World 162.
Betegh 2002 Betegh, Gábor. “On Eudemus Fr. 150 Wehrli.” Eudemus of Rhodes. Ed. István Bodnár and William W. Fortenbaugh. New Brunswick, NJ: Transaction, 2002. 337-57. Print. Rutgers University Studies in Classical Humanities 11.
Betegh 2004 Betegh, Gábor. The Derveni Papyrus: Cosmology, Theology, and Interpretation. Cambridge: Cambridge UP, 2004. Print.
Burkert Burkert, Walter. “Craft Versus Sect: The Problem of Orphics and Pythagoreans.” Walter Burkert: Kleine Schriften III. Mystica, Orphica und Pythagorica. Ed. Fritz Graf. Göttingen: V&R, 2006. 191-216. Print. Rpt. 1982.
Clinton Clinton, Kevin. “A Law in the City Eleusinion Concerning the Mysteries.” Hesperia 49.3 (1980): 258-88. Jstor.
Diehl Diehl, Ernestus, ed. Proclus Diadochus: In Platonis Timaeum commentaria. 3 vols. Leipzig: Teubner, 1903-06. Internet Archive. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana.
Dorion http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Gillian%20Clark" HYPERLINK "http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Gillian%20ClarkDorion, Louis-André. “The Delphic Oracle on Socrates’ Wisdom: A Myth?” Plato and Myth: Studies on the Use and Status of Platonic Myths. Ed. Catherine Collobert, Pierre Destrée, and Francisco J. Gonzalez. Leiden: Brill, 2012. 419-34. Print. Mnemosyne Supplements 337.
Fowler Fowler, Robert L., ed. Early Greek Mythography. 2 vols. Oxford: Oxford UP, 2000-13. Print.
Hütwohl Hütwohl, Dannu. “Pindar of Thebes: The Orphic Mystagogue.” Littera Antiqua 10 (2015): 242-60. Web. 18 September 2017.
Janko Janko, Richard. “The Orphic poems by M. L. West.” Rev. of The Orphic Poems, by Martin L. West. Classical Philology 81.2 (1986): 154-59. Jstor.
Lobeck Lobeck, Christian A. Aglaophamus: De theologiae mysticae Graecorum causis libri tres. 2 vols. Regimontii Prussorum: Borntraeger, 1829. Internet Archive.
LSJ Liddell, Henry G., Robert Scott et al., eds. A Greek-English Lexicon. 9th rev. ed. Oxford: Clarendon, 1996. Print.
Łanowski Łanowski, Jerzy, tłum. Hezjod: Narodziny bogów (Theogonia); Prace i dni: Tarcza. Warszawa: Prószyński, 1999. Print. Biblioteka Antyczna.
MLA Modern Language Association Handbook for Writers of Research Papers. 7th ed. New York: MLA, 2009. Print.
OCD4 Hornblower, Simon et al., eds. The Oxford Classical Dictionary. 4th ed. Oxford: Oxford UP, 2012. Print.
OF Bernabé, Alberto, ed. Poetae epici Graeci: testimonia et fragmenta. Pars II. Orphicorum et Orphicis similium testimonia et fragmenta. 2 vols. Monachii: Saur, 2004-05. Print. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana.
PGM Preisendanz, Karl und Albert Henrichs, eds. Papyri Graecae Magicae. 2nd ed. 2 vols. Stutgardiae: Teubneri, 1973-74. Print. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana.
SEG Supplementum Epigraphicum Graecum. Leiden: Brill, 1923- . Print.
West West, Martin L., ed. Hesiod: Theogony. Oxford: Clarendon, 1997. Print. Rpt. 1966.
Wind Wind, Edgar. Pagan Mysteries in the Renaissance: An Exploration of Philosophical and Mystical Sources of Iconography in Renaissance Art. London: Faber, 1958. Print. Peregrine Books Y9.