Home

Redakcja    Artykuły    Do Autorów    Recenzenci    Rada naukowa    Kontakt

Archiwum

 

Szanowni Państwo,

artykuły należy przesyłać na adres sekretarza Redakcji.

1. W naszym czasopiśmie możecie Państwo, poza zwykłym tekstem, zamieszczać wszelkie pliki audio, zdjęcia i prezentacje, których jesteście autorami bądź posiadacie prawa autorskie.

2. Do artykułów prosimy dołączać Państwa biogramy (tytuł naukowy, miejsce pracy, adres e-mail, zainteresowania naukowe).

3. Kolejnym załącznikiem do artykułu powinny być: bibliografia, tytuł artykułu w języku angielskim, streszczenie w języku angielskim, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.

4. Procedura recenzowania:

Po przesłaniu artykułu na adres Redakcji (w formacie WORD i PDF), tekst zostaje przekazany do recenzji, której dokonuje dwóch niezależnych Recenzentów. Zarówno tekst recenzowany, jak i recenzja są przekazywane stronom zainteresowanym w sposób anonimowy, co gwarantuje obiektywną ocenę.

Jeśli Recenzenci w jasno sformułowanym wniosku decydują o dopuszczeniu artykułu do publikacji, wówczas Redakcja przesyła Autorowi artykuł wraz z anonimową recenzją w celu naniesienia niezbędnej korekty. W przypadku, kiedy przynajmniej jedna z recenzji jest negatywna, artykuł nie może zostać opublikowany, o czym Autor zostanie poinformowany.

Po otrzymaniu recenzji Autor jest zobowiązany w możliwie krótkim (nie przekraczającym 30 dni) terminie przesłać na adres redakcji poprawiony artykuł.

5.Ghostwriting i Guest authorship (honorary authorship)

 Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy muszą mieć pewność, że Autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie czy są jej bezpośrednimi Autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Z łamaniem tych zasad łączą się dwa przeciwstawne pojęcia:

Ghostwriting: mamy z nim do czynienia, jeśli ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Guest authorship (honorary authorship): mamy z nim do czynienia, jeśli udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

6. Redakcja planuje włączyć się do systemu identyfikacji cyfrowej dokumentu elektronicznego DOI, dzięki czemu Państwa artykuły będą w przyszłości chronione w sieciach cyfrowych.

 Wzór umowy licencyjnej podpisywanej z Autorami

pobierz


UWAGA!!!

Artykuły niespełniające poniższych wymogów nie będą procedowane w dalszym procesie recenzenckim.

 

1.    Teksty w języku polskim tworzymy za pomocą czcionki: Times New Roman 12, odstęp 1,5, w przypisie natomiast: Times New Roman 10, odstęp 1.

2.    Teksty w języku greckim tworzymy za pomocą czcionki sgreek.

3.    Czasopisma podajemy w cudzysłowie, skróty czasopism bez cudzysłowu.

4.    Paragraf/rozdział z książki zaznaczamy poprzez: „in:”

5.    Jeśli korzystamy z dwóch (lub więcej) publikacji jednego autora (artykuły lub książki) pochodzących z jednego roku, to po roku wydania wstawia się małą literę (a, b, c,…), gdzie porządek alfabetyczny wskazuje na literkę, np.

w bibliografii:

Nowak P. 2011a: Brahms twórcą symfonii romantycznej, „Studia muzyczne” 1, 113-152.

Nowak P. 2011b: Symfonia romantyczna w XXI wieku, „Studia muzyczne” 14, 32-66.

 

W przypisie:

Nowak 2011a: 44.          (chodzi o art. Brahms…)

Nowak 2011b: 142.        (chodzi o art. Symfonia…)

6.    Jeśli dzieło ma kilka tomów, to w bibliografii:

2 vol.                  (oznacza, że korzystam z 2. tomu),

vols. 1-2             (oznacza, że są dwa tomy)

 


Z przyjemnością informujemy, że stworzony przez redakcję   „Littera Antiqua”          styl cytowań "Littera Antiqua" został włączony do międzynarodowego narzędzia zarządzania bibliografią CITAVI (www.citavi.com.pl).

 

Zachęcamy, aby ułatwić Państwu pracę, do zainstalowania darmowego programu CITAVI FREE (pobierz), w którym istnieje styl cytowania "Littera Antiqua"

lub:

 

OPIS SZCZEGÓŁOWY

W przypisie:

Nazwisko spacja rok wydania dwukropek spacja numer strony (lub numery stron po myślniku) kropka (ewentualnie „n.” jako „nota” numer i kropka).

np.

Betegh 2004: 22-33 n. 12.

 

W zapisie bibliograficznym:

Nazwisko spacja inicjał imienia (lub inicjały imion po kropkach bez spacji między nimi) spacja (ed.) jeśli redaktor / (eds.) jeśli kilku redaktorów rok wydania dwukropek spacja tytuł kursywą kropka podtytuł kursywą przecinek spacja in dwukropek spacja inicjał imienia kropka spacja nazwisko przecinek spacja tytuł kursywą przecinek spacja liczba tomów po myślniku vols. (jeśli jeden tom = vol.) miejsce wydania dwukropek spacja rok wydania kropka.

np.

Betegh G. 2004: The Derveni Papyrus. Cosmology, Theology, and Interpretation, in: N. Davis, The Ancient Papyrus, 1-2 vols., Cambridge: Cambridge University Press.

 


Przykłady:

1.    Książka jednego autora:

a.     bibliografia

Bernabé A.  (ed.) 2004: Poetae epici Graeci.  Testimonia et fragmenta. Pars II: Orphicorum et Orphicis similium testimonia et fragmenta, fasc. 1, Monachii et Lipsiae: Teubneri.

b.    przypis

Bernabé 2004: 112.

 

2.    Książka kilku autorów:

a.     bibliografia

Bernabé A., Jiménez A.I. 2008: Instructions for the Netherworld. The Orphic Gold Tablets, transl. M. Chase, Leiden – Boston: Brill.

b.    przypis

Bernabé – Jiménez 2008: 41-44 n. 51. (n. = nota)

 

3.    Książka pod redakcją:

a.     bibliografia

Nowak P., Edmontowicz A. (eds.) 2001: ABC historii muzyki, Wieluń: Amber.

b.    przypis

Nowak – Edmontowicz 2001: 113.

 

4.    Artykuł w czasopiśmie

a.     bibliografia

Bernabé A. 2008: La teogonía órfica citada en las Pseudoclementina, „Adamantius” 14, 79-99.

b.    przypis

Bernabé 2008: 80 n. 10.

 

5.    Paragraf / rozdział z kilkutomowego dzieła

a.     bibliografia

Nowak P., Walmon A. (eds.) 2011: Fragmenta poetica, 2 vol., Bonn: Buchland.             

b.    przypis

Nowak – Walmon 2011: II 14.    (II = tom, 14 = strona)

 

6.    Inne przykłady:

BIBLIOGRAFIA

Bernabé A., Casadesús F. (eds.) 2008b: Etimologías, juegos fónicos y gráficos en los textos órficos, in: Orfeo y la tradicion orfica. Un reencuentro, vols. 1-2, Madrid: Akal.

 

PRZYPIS

Bernabé - Casadesús 2008b: I 870.    (I = tom, 870 = strona)        

 

7.     

BIBLIOGRAFIA

Rehm B., Strecker G. (eds.) 1992:  Die Pseudoklementinen I: Homilien, GCS 42, Berlin: Akademie.

 

PRZYPIS

Rehm – Strecker 1992: 105-112.

 

8.

BIBLIOGRAFIA

Strecker G. (ed.) 1986-1989: Die Pseudoklementinen III: Konkordanz zu den Pseudoklementinen, vols. 1-3, GCS 12, Berlin: Akademie.

 

PRZYPIS

Strecker 1986-1989: II 28.           (II – korzystam z 2. tomu, 28 - strona)


Prosimy cytować autorów starożytnych wedle podanego wzoru

 

Aristophanes, Aves, v. 690-702 = OF 64 V.

Cleanthes,  Hymnus in Iovem = SVF I no. 537.

Empedocles, fr. 124 Wright (31 B 137 D-K) 5-10 = OF 640 V.

Herodotus,  Historiae II 53 = OF 880 T.

Porphyrius, fr. 354 Smith = OF 243 F.

Pseudo-Aristoteles, De Mundo 401 a27 – b7 = OF 31 F.

 


WYKAZ SKRÓTÓW

 

a. C. n.      ante Christum natum, przed Chrystusem

ad loc.       ad locum, odniesienie do miejsca

adn.           adnotatio, adnotacja

ca.              circa, około

cod.            kodeks(y)

col.             kolumna(y)

ed.              wydawca / wydanie

eds.             wydawcy

et al.           et alii (i inni, gdy liczba autorów lub wydawców przekracza 3)

fasc.            fasciculus

fig.              rysunek(i)

fr.               fragment(y)

in:              w:

inscr.          inskrypcja

inv.             numer inwentarzowy

Ms.             manuskrypt

Mss.           manuskrypty

n.                nota(y)

no.              numer(y)

P.                papirus(y)

p.                strona(y)

p. C. n.       post Christum natum, po Chrystusie

rec.             recensio

rev. ed.      poprawione wydanie

repr.           reprint(y)

suppl.         suplement

s.l.              sine loco (bez miejsca wydania)

s.v.             sub voce (hasła słownikowe)

transl.        przekład

v.                wers(y)

vol., vols.  tom, tomy

 A

A&A              „Antike und Abendland”, Hamburg 1944

AAHG           „Anzeiger fur die Altertumwissenschaft”, Wien 1948

AAHung        Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae”, Budapest 1951

AB                  „Analecta Bollandiana”, Bruxelles 1882

ABAW           „Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften”, München 1932

ABD                           Anchor Bible Dictionary, 6 vols., ed. D.N. Freedman, New York 1992.

ABSA                        “The Annual of the British School at Athens”, London 1894

AC                  „L’Antiquité Classique”, Louvain-la-Neuve 1932

ACD               Acta classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis”, Debrecen 1965

AGPh             Archiv fur Geschichte der Philosophie”, Boston 1888

AHAW           Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften”, Göttingen 1913-1995.

AHB                           Ancient History Bulletin”, University of Calgary, 1987

AHR                          American Historical Review”, Chicago, 1895

AION             Annali dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli Dipartimento di studi del mondo classico e mediterraneo antico

AJA                            “American Journal of Archaeology”, 1897

AJAH             The American Journal of Ancient History” 1976 →, New Series, 2008

AJPh              “American Journal of Philology”, Baltimore 1880

AK                 Antike Kunst”, Basel 1958

AncPhil          “Ancient Philosophy”, Pittsburgh 1980

ANET                        J.B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts relating to the Old Testament, 3rd ed. with Supplement, Princeton 1969.

ANRW           Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, ed. B. Temporini, Berlin 1970

AP                  Anthologia Palatina

Aph                L'Année philologique”, Paris 1928

AR                  “Archeological Reports”, London 1955

A&R              “Atene e Roma”, Firenze 1898

ArPap                        „Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete”, Leipzig – Berlin 1901-

1941, 1953

ARg                „Archiv für Religionsgeschichte”, Leipzig 1898

ARV2             J. D. Beazley, Attic Red-Figure Vase-Painters, Oxford, 1963.

ASNP             Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa”, Pisa 1871

B

BAGB                        „Bulletin de l’Association Guillaume Budé”, Paris 1923

BASOR          „Bulletin of the American Schools of Oriental Research”, Boston 1919

BASP                         Bulletin of the American Society of Papyrologists”, Urbana 1964

BCH               Bulletin de Correspondance Hellénique”, Athènes 1877

BGU                          Aegyptische Urkunden aus den Königlichen (later Staatlichen) Museen zu Berlin, Griechische Urkunden, Berlin 1895

BICS                          Bulletin of the Institute of Classical Studies”, London 1954

BKT               Berliner Klassikertexte, Berlin

BKT V           = P.Berol. Griechische Dichterfragmente: Pars I, Epische und elegische Fragmente; Pars II, Lyrische und dramatische Fragmente, ed. W. Schubart and U. von Wilamowitz-Moellendorff, Berlin 1907.

BNP                           Brill's New Pauly: Encyclopaedia of the Ancient World, 22 vols., eds. H. Cancik, H. Schneider, M. Landfester, Brill, Leiden - Boston 2002-2011.

ByzA              “Byzantinisches Archiv”, Leipzig 1898

ByzZ               „Byzantinische Zeitschrift”, Leipzig 1892 (od 1994 Stuttgart – Leipzig)

BZGA                        Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde”, Michigan 1902

C

CA                  “Classical Antiquity”, Berkeley 1982

CArch                        Cahiers archéologiques”, Paris 1945

CCA               Corpus Christianorum. Series apocryphorum, Turnhout 1983

CCC               „Civiltà Classica e Cristiana”, Genova 1980-1993.

CCG               Corpus Christianorum. Series Graeca, Turnhout 1977

CCL               Corpus Christianorum. Series Latina, Turnhout 1954

CGF               Comicorum Graecorum Fragmenta, ed. G. Kaibel, Berlin 1899

CH                              Corpus Hermeticum, eds. A.D. Nock, A.-J. Festugière, 4 vols., Paris 1946-1954.

CF                              „Classical Folia. Studies in the Christian Perpetuation of the Classics”, New York 1946

CIG                            Corpus inscriptionum Graecarum, 5 vols., ed. A. Boeckh [et al.], Berlin 1828-1877.

CIL                            Corpus inscriptionum Latinarum, 16 vols., ed. Th. Mommsen [et al.], Berlin 1862-1989.

CIMRM         M. J. Vermaseren (ed.), Corpus Inscriptionum et Monumentorum Religionis Mithriacae, 2 vols., Hague 1956, 1960.

CJ                              „The Classical Journal”, Chicago 1905

C&M              „Classica et Mediaevalia”, København 1938

CML              „Classical and Modern Literature”, Terre Haute, 1980

CodM             Codices manuscripti: Zeitschrift für Handschriftenkunde”, Wien 1975

CPh                „Classical Philology”, Chicago 1906

CQ                  The Classical Quarterly”, London 1906

CR                  The Classical Review”, London – New York 1887

CRAI                         Comptes Rendus des Séances de L' Académie des Inscriptions et Belles-Lettres”, Paris 1857

CSCO            Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, Paris 1903

CSEL             Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Wien 1866

CW                 „Classical World”, Pittsburgh 1957

D

DACL                        Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, 15 vols., eds. F. Cabrol, H. Leclercq, Paris 1924-1953.

D-K                H. Diels, W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, 3 vols., 18 ed., Weidmann, Zürich – Hildesheim 1989, repr. 2004-2005.

DNP               Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, 19 vols., eds. H. Cancik, H. Schneider, Stuttgart 1996-2007.

DOP                           „Dumbarton Oaks Papers”, Dumbarton – Cambridge MA 1940

DSAM                       Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, ed. M. Viller, Paris 1937

E

EByz              „Etudes Byzantines”, Bucarest 1979

EClas                         Estudios clásicos”, Madrid 1950

EGF               Epicorum Graecorum fragmenta, ed. M. Davies, Göttingen 1988.

EJ                   Encyclopaedia Judaica, 16 vols., 4 ed., Jerusalem 1978.

EK                  Encyklopedia Katolicka, Lublin 1973

EO                  „Echos d’Orient”, Paris 1897-1942.

ER                              The Encyclopedia of Religion, 16 vols., ed. M. Eliade, New York – London 1987.

ES                   “Etruscan Studies”, Amherst MA 1996

EThR             „Études Théologiques et Religieuses”, Montpellier 1926

F

FGH                           F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker, Berlin 1923

FS                   Festschrift (Księga Pamiątkowa, z podaniem nazwiska)

FZPhTh         „Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie” (poprzedni tytuł: „Jahrbuch für Philosophie und Spekulative Theologie” [JPT], Freiburg (CH) 1954

G

GB                  Grazer Beiträge”, Salzburg 1973

GCS                           Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte, Leipzig – Berlin 1897

GCS NF         Die griechischen christlichen Schriftsteller. Neue Folge, Berlin 1995

GettyJ                        „The J. Paul Getty Museum Journal”, Los Angeles 1974

G&R              „Greece and Rome”, Oxford 1931

GRBS            „Greek, Roman and Byzantine Studies”, Durham 1958

H

HSPh              „Harvard Studies in Classical Philology”, Cambridge MA 1890

HThR             „The Harvard Theological Review”, Cambridge MA 1908

HZ                  Historische Zeitschrift”, München 1859

I

ICS                 Illinois classical studies”, Urbana 1976

IEG                            M. L. West, Iambi et Elegi Graeci ante Alexandrum cantami, 2 vols., 2 ed., Oxford 1992.

ILS                 Inscriptiones latinae selectae, ed. H. Dessau, 3 vols, Berlin, 1892–1916.

J

JBAA             „The Journal of the British Archaeological Association”, London 1845

JbAC             „Jahrbuch für Antike und Christentum”, Münster 1958

JBL                „Journal of Biblical Literature”, Philadelphia 1881

JECS              „Journal of Early Christian Studies”, Baltimore 1993

JHI                 Journal of the History of Ideas”, Baltimore 1940

JHS                “Journal of Hellenic Studies”, London 1880

JJP                 “Journal of Juristic Papyrology”, New York – Warsaw 1946

JJS                 “Journal of Jewish Studies”, Oxford 1948

JRH                „Journal of Religious History”, Sydney 1960/1961

JRS                „Journal of Roman Studies”, London 1911

JSTOR           Journal Storage”, New York – Michigan 1995

JStP                „Journal for the Study of the Pseudoepigrapha”, Sheffield 1987

JTS                 „The Journal of Theological Studies”, London 1900

L

Lampe            G.W.H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, 4 ed., Oxford 1976.

LCM              Liverpool Classical Monthly”,

 Liverpool 1976-1995.

LEC               Les etudes classiques”, Bruxelles 1932

LEH               J. Lust, E. Eynikel, K. Hauspie, Greek-English Lexicon of the LXX, rev. ed., Stuttgart 2003.

LF                  Listy Filologické”, Praha 1887

LIMC                        Lexicon iconographicum mythologiae classicae, eds. H.C. Ackermann, J.-R. Gisler, Zürich – München 1981

Loeb               Loeb Classical Library, Harvard

LSJ                            H.G. Liddell, R. Scott, R. Jones [et al.], Greek-English Lexicon, Oxford, 9 ed., 1996.

LXX                           Septuaginta, Vetus Testamentum Graecum Auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis editum, 24 vols., ed. J. Ziegler [et al.], Göttingen 1931 – 2008.

M

MAL              „Memorie della Classe di Scienze morali e storiche dell'Accademia dei Lincei”,

MAT              Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche”, Torino 1839

MCr                           Museum Criticum”, Cambridge 1826

MEFRA         Mélanges d'Archéologie et d'Histoire de l'école Française de Rome, Antiquité”, 1881

MH                             „Museum Helveticum”, Schwabe Verlag 1944

MHR                          “Mediterranean historical review”, Routledge 1986

MonA             Monumenti antichi, pubblicati dall'Accademia dei Lincei”, Milan 1890

MSR               „Mélanges de Science Religieuse”, Lille 1944

MusPat          Museum Patavinum: rivista semestrale della Facoltà di Lettere e Filosofia di Padova”, Firenze 1983

N

NHC               Nag Hammadi Codex, Leiden – New York – Köln 1984

NHMS            Nag Hammadi and Manichaean Studies, Leiden 1971

NHS               Nag Hammadi Studies, Leiden 1972

NSA               „Notizie degli scavi di antichita”, Roma 1876

NovT              “Novum Testamentum”, Leiden 1956

NT                  Novum Testamentum, eds. E. Nestle, K. Aland, Stuttgart 1991.

NTS                „New Testament Studies” (poprzednio: „Bulletin. Studiorum Novi Testamenti

Societas”, Oxford 1950-1952), Cambridge 1954/1955

O

Oath               “Opuscula Atheniensia”, Stockholm 1953

OC                  R.D. Majercik, Julianus the Theurgist: The Chaldean oracles: text, translation, and commentary, Leiden 1989.

ODB                           The Oxford Dictionary of Byzantium, 3 vols., ed. A. Kazhdan [et al.], New York – Oxford, 1991.

OGIS                         Orientis Graeci inscriptiones selectae, 2 vols., ed. W. Dittenberger, Leipzig 1903-1905.

OH                  Himnos órficos, ed. G. Ricciardelli, Milano 2000.

OJA                „Oxford Journal of Archaeology”, Oxford 1981

OF                  A. Bernabé, Poetae epici Graeci. Testimonia et fragmenta. Pars II: Orphicorum et Orphicis similium testimonia et fragmenta, fasc. 1-2, Monachii et Lipsiae 2004-2005; fasc. 3: Musaeus, Linus, Epimenides, Papyrus Derveni. Indices, Berolini 2007.

OL                              Lapidario órfico, eds. R. Halleux, J. Schamp, Paris 1985.

OSAPh           Oxford Studies in Ancient Philosophy”, Oxford 1983

P

PAPhS           “Proceedings of the American Philosophical Society”, Philadelphia 1838

PBA               Proceedings of the British Academy, Oxford

PBSR             Papers of the British School at Rome

PCA               Proceedings of the Classical Association, London

PCG               Poetae comici Graeci, 8 vols., eds. R. Cassel. C. Austin, Berlin 1983-1995.

PCPhS           “Proceedings of the Cambridge Philological Society”, Cambridge 1882

P.Bonon.        Papyri Bononienses, ed. O. Montevecchi, Milan 1953.

P.Derv.           The Derveni Papyrus, eds. Th. Kouromenos, G.M. Parassoglou, K. Tsantsanoglou, Firenze 2006.

PGM                          The Greek Magical Papyri in Translation: Including the Demotic Spells: Texts, ed. H. D. Betz, Chicago 1992.

P.Gur.            Greek Papyri from Gurob, ed. J.G. Smyly, Dublin 1921.

PGM              Papyri Graecae Magicae, 2 vols., ed. K. Preisendanz, Leipzig-Berlin 1928,

1931; The Magical Papyri in Translation, ed. H.D. Betz. Chicago 1985.

P.Herc.           Catalogo dei Papiri Ercolanesi, compiled under the direction of M. Gigante at Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi. Naples 1979

P.Oxy.            The Oxyrhynchus Papyri. Published by the Egypt Exploration Society in Graeco-Roman Memoirs. London. 1898

P.Stras.          Griechische Papyrus der Kaiserlichen Universitäts- und Landes-bibliothek zu

Strassburg, ed. F. Preisigke, Leipzig 1912

PEF                            Powszechna Encyklopedia Filozofii, eds. A. Krąpiec – A. Maryniarczyk – P. Jaroszyński, Lublin 2000

PEG               Poetae epici Graeci, ed. A. Bernabé, Leipzig 1987.

PG                              Patrologiae cursus completus. Series Graeca, 161 vols., ed. J.P. Migne, Paris 1857-1866.

PhQ                „Philological Quarterly”, Iowa 1922

PL                              Patrologiae cursus completus. Series Latina, 222 vols., ed. J.P. Migne, Paris 1878-1890.

PLG                           Poetae lirici Graeci, 3 vols., eds. Th. Bergk, O. Schröder, Leipzig 1882, 1905.

PLRE                        Prosopography of the Later Roman Empire, 2 vols., eds. H.J.M. Jones, J.R. Martindale, J. Morris, Cambridge 1971-1980.

PLS                Patrologiae Latinae Supplementum, 5 vols., ed. A. Hamman, Paris 1957-1971.

PMG              Poetae melici Graeci, ed. D.L. Page, Oxford 1962.

PMGF                       Poetarum melicorum Graecorum fragmenta, ed. M. Davies, Oxford 1991.

PO                  Patrologia Orientalis, eds. H. Graffin, F. Nau, Paris 1903

POK               Pisma Ojców Kościoła, 28 vols., ed. J. Sajdak, Poznań 1924-1970.

PP                  „La Parola del passato”, Napoli 1946

PrzRel                        „Przegląd Religioznawczy” (wcześniej „Euhemer”), Warszawa 1957

PSP                Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, Warszawa 1969

Q

QUCC                       Quaderni urbinati di cultura classica”, Pisa – Roma 1928

R

RA                  Revue archéologique”, Paris 1844

RAC               Reallexikon für Antike und Christentum, ed. Th. Klauser, Stuttgart 1950

RaL                            „Religion & Literature” (poprzednio: „Notre Dame English Journal” 1961-1983), Notre Dame 1984

RBi                 „Revue Biblique” (w latach 1941-1945 jako „Vivre et Penser”), Paris 1892

RCCM           „Rivista di cultura classica e medioevale”, Roma br

RE                              Real-Encyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft, eds. A.F. Pauly, G. Wissowa, W. Kroll, Stuttgart 1839

REA               „Revue des Études Anciennes”, Bordeaux – Paris 1899

REB               „Revue des Études Byzantines”, Paris 1946

REG               „ Revue des Études Grecques”, Paris 1888

REL               „ Revue des Études Latines”, Paris 1923

RelCult          „Religión y Cultura”, Madrid 1928

RevH              „Revue Historique”, Paris 1376

RevSR                       „Revue des Sciences Religieuses”, Strasbourg 1921

RivAC                       „Rivista di Archeologia Cristiana”, Roma 1924

RF                  „Roczniki Filozoficzne”, Lublin 1948

RFIC              „Rivista di filologia e di istruzione classica”, Torino 1873

RH                  „Roczniki Humanistyczne”, Lublin 1949

RhM               „Rheinisches Museum”, Bonn 1828

RHPR                        „Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses”, Strasbourg – Paris 1921

RHR               „Revue de l’Histoire des Religions”, Paris 1880

RHT               Revue d'histoire des textes”, Paris 1971

RIA                 Rivista dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte”, Roma 1952-2004.

RLAC                        Reallexikon für Antike und Christentum, ed. Th. Klauser, Stuttgart 1950

RPAA                        Rendiconti della Pontificia Accademia di Archeologia, Città del Vaticano

RPhL                         Revue de philologie de litterature et d'histoire anciennes”, Paris 1845

RQ                  „Römische Quartalschrift”, Freiburg 1891

RSBN             „Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici”, Roma 1964

RSLR             „Rivista di Storia e Letteratura Religiosa”, Firenze 1965

RSO               "Rivista degli studi orientali”, Roma 1923

RSR               „Recherches de Science Religieuse”, Paris 1910

RSP                Rivista di studi pompeiani”, Pompei 1984

RSPT             „Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques”, Kain 1907-1911, Paris

1912-1941/1942, 1947

RSR               „Recherches de Science Religieuse”, Paris 1910

S

SACh             „Studia Antiquitatis Christianae”, Warszawa 1977

SACh NS       „Studia Antiquitatis Christianae. Series nova”, Katowice 2005

S&C               „Scrittura e civiltà”, Torino 1977-2001.

SCh                „Sources Chrétiennes”, Paris 1947

SE                   „Studi etruschi”, Roma 1927

SEG               Supplementum Epigraphicum Graecum, Leiden 1923

SH                              Supplementum Hellenisticum, eds. H. Lloyd-Jones, P. Parsons, Berlin – New York 1983.

SIFC              Studi italiani di filologia classica”, Firenze 1893

SJT                 „The Scottish Journal of Theology”, Edinburgh 1948

SMSR            „Studi e Materiali di Storia delle Religioni”, Roma 1925

SO                  „Symbolae Osloenses”, Oslo 1922

SP                   „Studia Patristica”, Oxford 1955-1985, Leuven 1989

SPh                 „Studies in Philology”, Chapel Hill 1906

SPhP              Symbolae Philologorum Posnanensium”, Poznań 1973

SVF                H. von Arnim, Stoicorum veterum fragmenta, 4 vols., Stuttgart 1905-1924.

STV                „Studia Theologica Varsaviensia”, Warszawa 1963

SymKaz         Sympozja Kazimierskie, poświęcone kulturze świata późnego antyku, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska – D. Próchniak, Lublin 1998

T

TAPA            „Transactions [and Proceedings] of the American Philological Association”, Hartford 1871

TAPS                         „Transactions of the American Philosophical Society”, Philadelphia 1995

Teubner         Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Leipzig –Stuttgart

TrGF                         Tragicorum Graecorum fragmenta, eds. B. Snell, S. Radt, R. Kannicht, 5 vols., Göttingen 1971-1986.

TU                              Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, Leipzig – Berlin 1882

TUAT                        O. Kaiser, Texte aus der Umwelt des Alten Testaments, Gütersloh 1982-2001.

TWNT           Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, 9 vols, eds. G. Kittel, G. Friedrich, Stuttgart 1933-1974.

TDNT                        Theological Dictionary of the New Testament, eds. G. Kittel, G. Friedrich, G.W. Bromiley, 10 vols., Grand Rapids 1964.

U

UCPPh          University of California Publications in Classical Philology.

V

VetChr           „Vetera Christianorum”, Bari 1964

VChr              „Vigiliae Christianae”, Amsterdam 1947

VoxP              „Vox Patrum”, Lublin 1981

VS                  „La vie spirituelle ascétique et mystique”, Paris 1919

W

WAM             Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1872

WS                             „Wiener Studien. Zeitschrift für klassische Philologie und Patristik”, Wien 1879

Y

YCS               „Yale Classical Studies”, Yale 1928

Z

ZACh             „Zeitschrift für antikes Christentum”, Berlin – New York 1997

ZAW              „Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft”, Giessen – Berlin 1881

ZN                  „Zeszyty Naukowe” (+ nazwa uczelni)

ZPE                „Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik”, Köln 1967

ZRGG                       „Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte”, Leiden – Köln 1948

Ź

ŹM                 Źródła Monastyczne, Kraków – Tyniec 1993

ŹMF               Źródła Myśli Filozoficznej, Kraków 2005

ŹMT               Źródła Myśli Teologicznej, Kraków 1996

 

Opracowała Ewa Osek